Mevrouw Sap, ik ken U niet !

Geachte Mevrouw Sap,

Naar aanleiding van het lijsttrekkersreferendum dat binnenkort zal bepalen wie van u of van de heer Dibi, uw enige tegenstrever, het voor Groenlinks in september aanstaande zal opnemen tegen de andere Nederlandse partijen wou ik even mijn zandkorreltje kwijt. Hopelijk neemt u me dit niet kwalijk…

Zich uitspreken over de verkiezingen in een buurland is immers een delicate opdracht, des te meer omdat ik niet de pretentie koester om uw prachtige land hiervoor voldoende te kennen, ver ervan zelfs. Wel heb ik de afgelopen maanden aandachtig de evolutie van de Nederlandse politiek gevolgd. Bovendien is NL mij voor een of andere reden niet volkomen onbekend…

Ik moet het u eerlijk toegeven : het heeft me verbijsterd ! Wees gerust, veel minder dan het beleid dat in Frankrijk de afgelopen vijf jaar is gevoerd. Wie ben ik bovendien, als domme Belg, om mij hiermee te bemoeien : heeft onze regeringsvorming tenslotte geen 541 dagen aangesleept ?…

Maar “patience est mère de vertu”, zegt een Frans spreekwoord. Je zou het kunnen vertalen door : « geduld is de moeder der deugd”, al laat de huidige politieke toestand van uw land wellicht geen geduld toe : er is enerzijds de versnippering van het politieke landschap, waarmee heel Europa weliswaar te kampen heeft – kijk maar eens naar de Griekse toestanden – en anderzijds het politieke slagveld waarvan de ene na de andere de Tweede Kamervertegenwoordigers blijken af te haken. Misschien zal dat laatste, nota bene, liggen aan een hogere maturiteit van het Nederlandse politieke personeel, dat er plichtsbewust voor zou kiezen om van zijn roeping geen levenslange carrière te maken, zoals bij ons heel vaak het geval is… Chapeau hiervoor !

De hoofdredenen voor de haast zijn echter overduidelijk : be-zui-ni-gin-gen en ge-loof-waar-di-gheid ! Daar en enkel daarom heeft Financiën in allerijl een spoedcoalitie op poten gezet. Niettemin zegt een ander spreekwoord dat je geen kat in een zak koopt, met andere woorden, je weet best welke akkoorden je sluit, welke afspraken je op termijn maakt, voor je eraan begint.

Gisteren nog betoogden de Europese vakbonden voor het Brusselse Justus Lipsius gebouw, zetel van de Europese Raad, om van de onderhandelaars over een nieuw groeipact voor ons continent te eisen dat ze de pijnlijke en ondoordachte austeriteit, die ze met een uiterst gematigd succes (om niet te schrijven een uitgesproken nederlaag) in bijna alle Europese landen hebben geïmplementeerd, stopzetten. Hun redenering bestaat erin dat een dergelijk beleid onnodig masochistisch is voor de mensen en voor de economie, welke net het tegenovergestelde zou eisen, met name hoop geven en de consumenten laten spenderen om diezelfde economie opnieuw aan te zwengelen. Meet u wel hoe zwaar het is voor de generatie van de heer Dibi, meer bepaald voor de jongeren die het voor 2008 al moeilijk hadden, welke ook hun origine mogen wezen ? Het lijkt voor sommigen wel alsof het nooit anders dan crisis is geweest…

Het is hoogtijd, zeggen de vakbonden, om op jacht te gaan naar andere pistes om de budgetten weer op evenwicht te brengen : rijkdom is er alom, maar die is – zoals u weet, trouwens – geconcentreerd in de handen van een beperkt groepje mensen. Herverdeel beter, en zo zullen de landen uit de put geraken. Uiteraard vergt dit wel enigszins zin voor staatsmanschap, hetzelfde type staatsmanschap dat velen binnen uw partij u blijkbaar toekennen…

En over die partij geschreven, geef toe : wat een blunder, zeg ! Er is al zoveel over gezegd dat ik er geen regel meer aan wil vuil maken. Maar toch… Ja hoor, de heer Dibi is als een Deus ex machina uit de lucht gevallen. Ja hoor, hij heeft (zoals ons allen) ongetwijfeld nog veel te leren, onder andere op vlak van diplomatie – dinsdag heeft hij in DWDD bijna de neus van een van uw supporters afgebeten – maar verdiende hij daarom zo’n grove aanpak ? Het mag dan crisis zijn, de ego’s blijven wel allemaal, wat hen betreft, onberoerd, men dunkt.

Durven verder kijken, dat is de boodschap. U heeft dit ook geweldig toegepast door mee in de Afghanistan coalitie te springen : volgens de peilingen zou Groenlinks in september wel eens baat kunnen hebben bij uw move

U heeft de vermeende belangen van uw land vooropgesteld, al kon uw clan daar schade bij ondervinden. Zoiets doet een Staatsman of –vrouw inderdaad, maar bent u echt in staat om een hele legislatuur lang – als alles meevalt – een rechts beleid te helpen voeren ? Is de partij waar u deel van uitmaakt hier echt tegen bestand, vooral als je kijkt naar de blijkbaar onoverbrugbare geschillen tussen de christelijke ponten inzake asiel en migratie ?

U maakte met uw beslissing ongetwijfeld een stap naar hogere oorden, maar zeker niet naar het allerhoogste. U hebt een kans gegrepen die u maar moeilijk links kon laten liggen, maar is dit wel de juiste zet op lange termijn : is het nou groenlinks of groenrechts ? Of verliezen dit soort vragen in crisistijden alle belang ? Kort samengevat : heeft u uw ziel niet verkocht aan goed argumenterende duivels ? De toekomst zal het uitmaken…

Mag ik u intussen bescheiden aanraden om te trachten minder gespannen over te komen ? Politiek is een jungle – dat heb ook ik meer dan eens ondervonden – waarin niemand je cadeautjes maakt : je mag dan wel de juiste ideeën overbrengen en een aangepaste aanpak vinden, toch wachten uw partijgenoten u steeds om de hoek op… Ik weet het : voor alle vrouwen die de moed hebben om zich voor de maatschappij in te zetten is en blijft politiek een echte klus waarin je ballen moet hebben en ze ook durven te gebruiken. Laat dit alstublieft u noch Groenlinks ontmoedigen. Op termijn zal de wereld wel groen kleuren !

Inmiddels verblijf ik, beste mevrouw Sap,

Met de meeste hoogachting,

STELLAR LYON

________

N.B. : mijn oprechte excuses voor mijn taalbastardisme : ik vrees dat dit structureel is…

Leers polemiek : twee ‘vogels’ in één klap ?

Immigratie is een verrijking.” Het uitdrukken van deze evidentie, in oktober 2011, hebben we aan de Nederlandse minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (1) te danken (2). Dat deze CDA eminentie het nodig geacht heeft om achteraf, onder druk van zijn gedoogpartner, deze uitspraak te nuanceren (3) is ronduit zielig.

De minister bedoelde eigenlijk, zo preciseerde hij alvast na zijn blijkbaar verhelderende gesprek met de Nederlandse versie van de antichrist, enkel en alleen die immigratie die effectief de Nederlandse samenleving (begrijp : economie) op termijn verrijkt, zeker niet de arbeidsmigranten !

Zulke stellingen maken het project dat achter de ouderwetse vernieuwde aanpak van deze kwestie schuilt des te duidelijker, namelijk het verderzetten van de eeuwenlange uitbuiting van het zuiden, wiens briljantste geesten nog steeds ongeremd worden gestolen maar tegelijk vriendelijk wordt verzocht om zijn eigen scum thuis te houden, met dank.

Omwille van een (gecalculeerd ?) lek aan de pers over de huidige Catshuis onderhandelingen, die ofwel zullen leiden tot de aankondiging van nieuwe verkiezingen, ofwel de gedoemde regering voor de komende maanden uit het slop zullen halen, is de bewuste minister de laatste dagen fel onder vuur komen te liggen. De onverdraagzame (eufemistische versie) / racistische (franke versie) PVV (4) zou Gerd Leers met name verweten hebben dat hij de afgelopen maanden inzake de voor deze partij gevoelige kwesties te laks zou zijn opgetreden en dat hij bijgevolg maar beter opstapt, wat inmiddels met klem door alle betrokkenen is ontkend. Te luidop misschien, zoals in deze woensdaguitzending van het praatprogramma “Pauw en Witteman” te zien was…

Wat er ook van zij, de speculatiecarrousel draait intussen op volle toeren daar iedereen zich afvraagt of dit inderdaad informatie is, en zo ja, wie er baat bij heeft.

Eén ding staat vast als een paal boven water : de CDA is de zwakke schakel in deze tegennatuurlijke coalitie. Een (vrij belangrijk ?) deel van de christelijke partij is – het is bekend – met argusogen, om niet te zeggen tegen zijn zin, in de boot van Rutte gestapt, enerzijds omdat de kabinetsonderhandelingen zo lang aansleepten dat de geloofwaardigheid van het land in het gedrang kwam te staan – een Belg kan hier zeker over meespreken – , anderzijds omdat je niet zo makkelijk neen zegt aan machtsdeelname.

Het blijft niettemin overduidelijk dat de CDA, Leers in het bijzonder, zich in nauwe schoentjes bevindt. Het is te lezen onder andere in de onzekere blikken… Wat denkt de achterban, wat denken de kiezers intussen van de gevaren koers ? En zouden ze bereid zijn om nog meer te slikken ? Zou de PVV inderdaad, zoals hier en daar wordt beweerd, zijn steun aan nieuwe bezuinigingen aan een nog hardere aanpak van asiel en migratie hebben gekoppeld ? Wil deze partij deze regering eigenlijk wel blijven steunen en zo de verantwoordelijkheid meedragen voor een tweede ronde besparingen terwijl Nederland, dankzij de hoogst onrechtvaardige maatregelen die prioritair de zwaksten en de culturele voorlopers hebben getroffen (5), al bijna op de knieën zit en ze zelf geen enkel ministerpostje bemachtigt, of is ze integendeel beter gediend met nieuwe verkiezingen ? Als een soort rechtstreekse peiling zou het opgefokte debat dat rond de vermeende Leers polemiek is ontstaan als bedoeling kunnen hebben om de partijleiders (en een aantal anderen) op een aantal van deze vragen een mogelijk antwoord te bieden.

Als je het mij vraagt zijn de rapen gaar : de PVV weet dat ze de sterke hand heeft en zal dus aan opbod blijven doen, hetgeen (nu of wat later) door de CDA niet meer te dulden zal zijn, waardoor Rutte 1 vaarwel zal moeten zeggen.

Wie dien je immers, waar moet je als christelijke partij aan de macht immers mee heen wanneer je steeds vaker geconfronteerd wordt met uitspraken als :

“Moet je eens kijken waar die Blanke Afrikaners aan bloot staan in Zuid-Afrika, geweld en dood… en hier worden [de zwarten] behandeld als goden. Schofterig vind ik het. Verban hem anders maar naar Angola. en een levenslang verbod op het betreden van Nederlands grond. GERMANIA MAGNA!

… maar vooral :

“Dit probleem ligt inderdaad mede bij onze eigen overheid en niet geheel bij de allochtonen. Maar door misbruik van dit te soepele beleid komen er jaarlijks mensen hier naar binnen die makkelijk in hun eigen land kunnen overleven maar liever Nederland verkiezen vanwege de uitkeringen en onze arbeidsmarkt. Dit soort gelukszoekers a.k.a. profiteurs moeten direct worden verwijderd omdat het simpelweg niet goed gaat met onze eigen economie. Eigen volk eerst en weg met die liefdadigheid.” (6)

________

(1) Voor wie met het Franse politieke schouwspel wat vertrouwd is luidt deze pompeuze titel vrij bekend. Ook bij de frogs is er immers een dergelijke Frankenstein ministerie opgericht na de verkeerde casting die Sarkozy in 2007 aan de macht hielp. En ook bij hen werd de functie initieel door een verrader van zijn idealen (weliswaar met een verschillende achtergrond) uitgeoefend.

(2) http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/318707/Gerd-Leers-Immigratie-is-verrijking-voor-samenleving.htm

(3) http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/11/rutte-stuurde-leers-naar-wilders/

(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

(5) http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/24/besparingen-nederland-het-tegendeel-van-een-gouden-eeuw

(6) Dit zijn twee van de kleurrijke commentaartjes die op YouTube te lezen zijn m.b.t. de zaak Mauro, een andere (mensonwaardige) carrousel…

NEDERLANDSE WIETPAS : ‘t IS ZOVER, IK BEN EEN OVERLASTBEZORGER (EN WIE WEET, MISSCHIEN OOK EEN BUITENLANDSE CRIMINEEL) !!!

BERICHT : invoering wietpas in de zuidelijke Nederlandse provincies vanaf 01/05/12, in heel het land vanaf 01/01/13 – BUITENLANDERS WORDEN UITGESLOTEN !!!

AVIS : introduction du “passeport cannabis” dans les provinces méridionales des Pays-Bas dès le 01/05/12, puis dans tout le pays dès le 01/01/13 – LES ETRANGERS SONT EXCLUS !!!

ANNOUNCEMENT : “weedpass” introduction in the southern part of the Netherlands as of 05/01/12, in the whole country as of 01/01/13 – FOREIGNERS ARE BANNED !!! 

Verplaats de wietverkoop naar het illegale circuit. Zo schep je het kader voor een stijging van de criminaliteit. Rechts staat immers voor criminaliteitbestrijding. Pereniteit scheppen, heet dat. En tegelijk verplicht je links om zich te verrechtsen zodat de ‘sossen’ vandaag opgeslorpt worden op dezelfde manier als de ‘commies’ dat gisteren waren…

De ordediensten kunnen reeds beschikken over beeldmateriaal over de coffeeshopbezoekers. Buitenlandse klanten kunnen dus probleemloos worden geïndentificeerd en, indien nodig, getraced. Waarom zij dit dat willen dan niet toelaten mits volledige identificering, zodat ze zelf ook tot het clubje kunnen toebehoren, en eveneens, zoals hooligans die zich verkeerd zouden gedragen, geweigerd zouden kunnen worden ? Schaf maar zaken af of verminder – liberaal-Staatkundig ? –  hun winsten (minder inkomsten voor de Staat), terwijl je meer politieambtenaren aanwerft om de echte toename van de (wilde) straatoverlast m.b.t. wiet hopeloos trachten in te dijken (meer uitgaven). Het klopt tenslotte dat de economie er op haar uiterste best voorkomt…

************

« PATRICK MORIAU ESPERE ENCORE LA DEPENALISATION DU CANNABIS

VAN VAERENBERGH,OLIVIER

Jeudi 26 juin 1997

En septembre prochain, Patrick Moriau déposera au parlement une nouvelle proposition de loi sur la dépénalisation du cannabis : puisque le rapport de la commission ad hoc s’est refusé à prononcer le terme de dépénalisation, le député socialiste s’en chargera.

Conformément aux informations de «La Libre Belgique», c’est mardi, lors du débat presque ignoré à la Chambre sur les conclusions de la commission « drogues», que Patrick Moriau a annoncé son intention de remettre le couvert. Pour rappel, le député socialiste avait remis il y a un an et demi une proposition de loi sur le sujet, qui avait, entre autres, provoqué un débat au sein de la Chambre des représentants sur la politique répressive entourant aujourd’hui la consommation du cannabis.

– A l’époque, lorsque j’ai cons-taté l’échec de la prohibition, on m’a traité de tous les noms, nous a expliqué M. Moriau. Mais hier, j’ai été très surpris en entendant les discours : tout le monde reprenait mes arguments de l’époque. Preuve que les choses avancent, mais qu’il faut également les provoquer.

Patrick Moriau ne cache pas sa déception sur le rapport de la commission «drogues», qui prône, pour les simples usagers de drogues douces, que les parquets du pays les considèrent comme «la plus basse des priorités». Il s’abstiendra d’ailleurs de voter le rapport, le jugeant hypocrite.

– J’espérais que la commission se prononce pour une dépénalisation de fait; je vais donc affiner ma proposition pendant les vacances, pour la déposer à la rentrée. Mais je ne veux pas, contrairement à d’autres, déposer une proposition qui n’a aucune chance de passer.

La proposition de Patrick Moriau tournera donc autour de trois points principaux : la dépénalisation de l’usage du cannabis; la distribution organisée et contrôlée des drogues douces; et une évaluation dans le temps de cette nouvelle politique.

– Tentons cette formule pendant trois ans, à Chapelle-lez-Herlaimont par exemple. Après trois ans de distribution contrôlée et de dépénalisation de l’usage de cannabis, le nombre de toxicomanes aura-t-il augmenté ? Je ne prétends pas posséder la réponse, mais au moins tentons de la trouver.

Patrick Moriau sait déjà qu’il pourra compter sur les signatures de quelques collègues socialistes. Il ne désespère pas d’en débaucher dans d’autres partis. »

Source : http://archives.lesoir.be/patrick-moriau-espere-encore-la-depenalisation-du-canna_t-19970626-Z0DWUD.html

A COUPLE OF BELGIAN MINISTERS WHO LOUDLY CONFESSED TO HAVE SMOKED POT :

I SAY : LET US PUT AN END TO THIS BOURGEOIS HYPOCRISY

Nederland : “vrijheid” voor allen of bourgeois-Darwiniaanse vrijheid alleen ?…

“La politesse se perd, mon cher Monsieur…”

(dessin de Lasserpe – blog : lasserpe.blogs.sudouest.fr)

 

Il y a quelque temps, j’ai entendu Michel Onfray vanter les mérites de la politesse, qu’il s’agirait, selon lui, de remettre à l’honneur. A priori, pas de quoi provoquer l’indignation; au contraire, le propos est de nature à susciter l’unanimité. Quoiqu’à y regarder de plus près…

Nous vivons dans un monde en crise : les repères manichéens que procurait l’affrontement entre blocs idéologiques ont disparu sans être, pour l’heure, remplacés. Certes, il y a le prétendu choc des civilisations, dont l’hypothèse se structure en fait autour des religions (1), mais, malgré tous les efforts de Bush Jr., Blair, Aznar, Berlusconi (2) et leur clique, la sauce tarde à prendre…

L’Occident traverse donc pour l’instant une espèce de néant idéologique, où le matérialisme (3) du fric supplante la pensée : hors consommation, alpha et omega de la vie humaine, point de salut ! Certaines âmes naïves escomptent toutefois un “sursaut philosophique”, qu’il émane de penseurs ou soit le fait des responsables politiques eux-mêmes, mais ceux parmi les premiers qui développent un discours intéressant et original, lorsqu’ils s’expriment publiquement, sont souvent noyés dans la masse médiatique indistincte et instantanée, tandis que les seconds se comportent presque tous comme de petits gestionnaires à courte vue, dépourvus de la moindre once d’imagination et d’audace, à tel point que quiconque s’emploierait à actualiser Animal Farm est d’ores et déjà assuré d’un grand succès.

Dans ce contexte, le discours religieux se repositionne en seule alternative au consumérisme débridé et au vide intellectuel, en seul garant – que dis-je, en sauveur – de la part humaine de l’Homme. Il s’agirait, en effet, de choisir entre ne pas penser et penser de façon doctrinaire, deux “activités”, somme toute, difficilement dissociables…

Nos sociétés européennes sont certes décléricalisées dans les faits, mais, en lisant entre les lignes, on peut encore surprendre, à de nombreuses occasions, dans des cadres variés et avec des compagnies diverses, ce substrat d’endoctrinement, de tabou, de formatage, voire de soumission, qui est propre à tout dogme et qui, dans nos contrées, a été refoulé plutôt qu’anéanti.

Ce prosélytisme renouvelé des religions du Livre déteint bien évidemment sur la société dans son ensemble. Peut-être une appréhension électoraliste du “papy boom” par les politiques, qui postulerait que vieux équivaut forcément à conservateur – voire à réac’ – n’y est-elle d’ailleurs pas étrangère…

A entendre certains, ’68 aurait fait de tels ravages qu’inévitablement, le pendule se déplace à présent vers l’autre extrême : allééééluiaaaaa ! Or, les créatures que cet extrême a générées, de Sarkozy à Rutte & Co, n’ont que deux mots à la bouche : Sang et Honneur ! Non, pardon : Ordre et Discipline ! Et comment ces principes sacrés pourraient-ils être mieux mis en pratique que par la lutte contre les “incivilités”, que de très nombreux Etats, parmi lesquels la Belgique, ont coulée sous forme de loi ?

Ainsi, alors que plusieurs meurtres et d’innombrables atteintes aux personnes (et aux biens) restent non élucidés, alors que, malgré certaines retouches au code napoléonien, les victimes de tels actes s’enfoncent encore très souvent dans un inextricable dédale, voici qu’une nouvelle priorité a été décrétée : sus aux insultes verbales, aux chewing-gums jetés par terre et aux crachats intempestifs ! Il était temps…

En vérité, ces initiatives trahissent le fait que les responsables politiques qui les ont prises sont à la fois dépassés et cyniques : en effet, une société qui considère comme incivique quelqu’un qui crache en rue, mais comme civique le fait que des personnes soient contraintes de dormir dans cette même rue, un législateur qui pénalise celui qui jette un chewing-gum par terre mais ne s’intéresse qu’à la marge à la fraude bancaire, une autorité qui transforme l’insulte orale (4) en délit mais n’inquiète nullement les prétendus plus hauts représentants de l’Etat lorsqu’ils y recourent publiquement, n’est tout simplement pas crédible, pas plus que n’est digne de confiance un gouvernement dans lequel continue de siéger un ministre reconnu coupable d’injure raciale proférée, ici aussi, en public ! Ou comment pratiquer la politesse à géométrie variable !…

En outre, interrogés par les journaux, les voisins de tel ou tel psychopathe ne confient-ils pas d’habitude que “c’était une personne apparemment normale (whatever that means…), gentille et très polie” ?…

En somme, si la politesse n’est qu’un vernis de respectabilité qui suppose l’application béate de conventions débiles et névrotiques, fuck la politesse in the ass ! Si la politesse se limite à un patchwork de codes, de règles, qui inscrivent l’individu dans une culture donnée (5) et qu’il s’agit de respecter sans sourciller, comme on récitait le chapelet naguère, elle n’est en fait qu’un vecteur de la tradition (qui n’est synonyme ni d’Histoire, ni de roots…) et de l’obscurantisme, et elle porte alors en elle l’annihilation du libre arbitre humain (6).

Le seul ensemble de règles que chacun est supposé respecter est la loi (républicaine). Et la politesse n’a pas à avoir force de loi, faute de quoi la séparation de l’Eglise et de l’Etat, déjà allègrement battue en brèche chez nous par les “réjouissances te deumesques”, par l’appartenance traditionnelle de la famille royale à une espèce de groupuscule ultra-catho qui dépend directement de Ratzinger, mais surtout par le financement public d’un culte aujourd’hui submergé par la pédophilie structurelle, ne sera décidément plus qu’un voeu pieux…

Cependant, la politesse ne peut-elle être envisagée sous l’angle du respect de l’autre, concept beaucoup plus malléable et personnalisable ? Si oui, où commence l’irrespect ? Dois-je taire mes convictions si je les suspecte d’être trop en contradiction avec celles de mon interlocuteur, à défaut d’être considéré irrévérencieux, ou, au contraire, partir du principe qu’un échange animé, qu’une dispute à bâtons rompus, qu’une saine confrontation, constituent précisément une marque de respect pour celui-ci ? Et, a contrario, refuser de facto à son interlocuteur la possibilité de penser circulaire si la tradition et l’habitude consistent à penser cubique ne revient-il pas à témoigner à celui-ci un profond dédain ?

Quoi qu’il en soit, si nous pouvons nous entendre pour laisser la politesse entre parenthèses et considérer crucial le respect, tant sur le plan individuel que dans un cadre social, nous aurons fait un pas de plus en direction de la Lumière. Il nous restera alors à nous interroger quant aux moyens à mettre en oeuvre pour ressusciter le bonheur du vivre ensemble, dont le respect est la pierre angulaire…

______________________________________

(1) Première perversion : si la religion a certes joué un rôle de civilisation, qu’il eût sans doute été préférable qu’elle ne s’appropriât pas, réduire cette dernière à la première relève d’un agenda politique qui ne dit pas son nom !

(2) Tiens, le seul rescapé des quatre ! Et s’il allait rejoindre ses petits camarades dans les oubliettes de l’Histoire ?…

(3) Qui a dit que capitalisme et communisme étaient totalement antinomiques, tant dans leurs principes que dans leurs applications ?…

(4) Un jeune Brestois vient d’écoper d’une peine de 3 mois de prison ferme pour avoir insulté de manière non nominative les forces de ‘l’ordre françaises sur son compte Facebook à l’issue d’un contrôle d’alcoolémie qui s’était avéré positif… Et vive la liberté d’expression !

(5) La culture est-elle le fait de ceux qui créent et contribuent à faire avancer une société donnée, ou n’est-elle caractérisée que par des traditions prétendument immuables ?

(6) Nul doute que telle n’était pas l’interprétation de Onfray…

Archives

August 2020
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers