Mevrouw Sap, ik ken U niet !

Geachte Mevrouw Sap,

Naar aanleiding van het lijsttrekkersreferendum dat binnenkort zal bepalen wie van u of van de heer Dibi, uw enige tegenstrever, het voor Groenlinks in september aanstaande zal opnemen tegen de andere Nederlandse partijen wou ik even mijn zandkorreltje kwijt. Hopelijk neemt u me dit niet kwalijk…

Zich uitspreken over de verkiezingen in een buurland is immers een delicate opdracht, des te meer omdat ik niet de pretentie koester om uw prachtige land hiervoor voldoende te kennen, ver ervan zelfs. Wel heb ik de afgelopen maanden aandachtig de evolutie van de Nederlandse politiek gevolgd. Bovendien is NL mij voor een of andere reden niet volkomen onbekend…

Ik moet het u eerlijk toegeven : het heeft me verbijsterd ! Wees gerust, veel minder dan het beleid dat in Frankrijk de afgelopen vijf jaar is gevoerd. Wie ben ik bovendien, als domme Belg, om mij hiermee te bemoeien : heeft onze regeringsvorming tenslotte geen 541 dagen aangesleept ?…

Maar “patience est mère de vertu”, zegt een Frans spreekwoord. Je zou het kunnen vertalen door : « geduld is de moeder der deugd”, al laat de huidige politieke toestand van uw land wellicht geen geduld toe : er is enerzijds de versnippering van het politieke landschap, waarmee heel Europa weliswaar te kampen heeft – kijk maar eens naar de Griekse toestanden – en anderzijds het politieke slagveld waarvan de ene na de andere de Tweede Kamervertegenwoordigers blijken af te haken. Misschien zal dat laatste, nota bene, liggen aan een hogere maturiteit van het Nederlandse politieke personeel, dat er plichtsbewust voor zou kiezen om van zijn roeping geen levenslange carrière te maken, zoals bij ons heel vaak het geval is… Chapeau hiervoor !

De hoofdredenen voor de haast zijn echter overduidelijk : be-zui-ni-gin-gen en ge-loof-waar-di-gheid ! Daar en enkel daarom heeft Financiën in allerijl een spoedcoalitie op poten gezet. Niettemin zegt een ander spreekwoord dat je geen kat in een zak koopt, met andere woorden, je weet best welke akkoorden je sluit, welke afspraken je op termijn maakt, voor je eraan begint.

Gisteren nog betoogden de Europese vakbonden voor het Brusselse Justus Lipsius gebouw, zetel van de Europese Raad, om van de onderhandelaars over een nieuw groeipact voor ons continent te eisen dat ze de pijnlijke en ondoordachte austeriteit, die ze met een uiterst gematigd succes (om niet te schrijven een uitgesproken nederlaag) in bijna alle Europese landen hebben geïmplementeerd, stopzetten. Hun redenering bestaat erin dat een dergelijk beleid onnodig masochistisch is voor de mensen en voor de economie, welke net het tegenovergestelde zou eisen, met name hoop geven en de consumenten laten spenderen om diezelfde economie opnieuw aan te zwengelen. Meet u wel hoe zwaar het is voor de generatie van de heer Dibi, meer bepaald voor de jongeren die het voor 2008 al moeilijk hadden, welke ook hun origine mogen wezen ? Het lijkt voor sommigen wel alsof het nooit anders dan crisis is geweest…

Het is hoogtijd, zeggen de vakbonden, om op jacht te gaan naar andere pistes om de budgetten weer op evenwicht te brengen : rijkdom is er alom, maar die is – zoals u weet, trouwens – geconcentreerd in de handen van een beperkt groepje mensen. Herverdeel beter, en zo zullen de landen uit de put geraken. Uiteraard vergt dit wel enigszins zin voor staatsmanschap, hetzelfde type staatsmanschap dat velen binnen uw partij u blijkbaar toekennen…

En over die partij geschreven, geef toe : wat een blunder, zeg ! Er is al zoveel over gezegd dat ik er geen regel meer aan wil vuil maken. Maar toch… Ja hoor, de heer Dibi is als een Deus ex machina uit de lucht gevallen. Ja hoor, hij heeft (zoals ons allen) ongetwijfeld nog veel te leren, onder andere op vlak van diplomatie – dinsdag heeft hij in DWDD bijna de neus van een van uw supporters afgebeten – maar verdiende hij daarom zo’n grove aanpak ? Het mag dan crisis zijn, de ego’s blijven wel allemaal, wat hen betreft, onberoerd, men dunkt.

Durven verder kijken, dat is de boodschap. U heeft dit ook geweldig toegepast door mee in de Afghanistan coalitie te springen : volgens de peilingen zou Groenlinks in september wel eens baat kunnen hebben bij uw move

U heeft de vermeende belangen van uw land vooropgesteld, al kon uw clan daar schade bij ondervinden. Zoiets doet een Staatsman of –vrouw inderdaad, maar bent u echt in staat om een hele legislatuur lang – als alles meevalt – een rechts beleid te helpen voeren ? Is de partij waar u deel van uitmaakt hier echt tegen bestand, vooral als je kijkt naar de blijkbaar onoverbrugbare geschillen tussen de christelijke ponten inzake asiel en migratie ?

U maakte met uw beslissing ongetwijfeld een stap naar hogere oorden, maar zeker niet naar het allerhoogste. U hebt een kans gegrepen die u maar moeilijk links kon laten liggen, maar is dit wel de juiste zet op lange termijn : is het nou groenlinks of groenrechts ? Of verliezen dit soort vragen in crisistijden alle belang ? Kort samengevat : heeft u uw ziel niet verkocht aan goed argumenterende duivels ? De toekomst zal het uitmaken…

Mag ik u intussen bescheiden aanraden om te trachten minder gespannen over te komen ? Politiek is een jungle – dat heb ook ik meer dan eens ondervonden – waarin niemand je cadeautjes maakt : je mag dan wel de juiste ideeën overbrengen en een aangepaste aanpak vinden, toch wachten uw partijgenoten u steeds om de hoek op… Ik weet het : voor alle vrouwen die de moed hebben om zich voor de maatschappij in te zetten is en blijft politiek een echte klus waarin je ballen moet hebben en ze ook durven te gebruiken. Laat dit alstublieft u noch Groenlinks ontmoedigen. Op termijn zal de wereld wel groen kleuren !

Inmiddels verblijf ik, beste mevrouw Sap,

Met de meeste hoogachting,

STELLAR LYON

________

N.B. : mijn oprechte excuses voor mijn taalbastardisme : ik vrees dat dit structureel is…

Cultuur aan de paal !

Meer en meer wordt kunst enkel vanuit een financieel perspectief benaderd. Onlangs nog kregen P&W een woordvoeder van Sotheby’s over de vloer om het te hebben over de recordverkoop, door het concurrerende veilinghuis, van “De Schreeuw” van Munch. Maar ook als het om minder bekende artiesten gaat – de overberoemde schilder is tenslotte wel ergens moeten beginnen – ligt het geld, subsidies in hun geval, vaak centraal.

De aftredende Nederlandse regering moet besparen, zoveel is duidelijk. Wat haar keuzes ook waren geweest, in elk geval zouden er (groepen) mensen door haar beslissingen zijn getroffen. Ik zou er, in alle eerlijkheid, liever voor zorgen dat alleenstaande werkloze moeders en alleenstaande werklozen tout court hun uitkeringen volledig behouden dan de culturele sector de garantie geven dat alle subsidies van de afgelopen jaren onverminderd verder worden gezet. En zo zal waarschijnlijk een groot deel van de minder goed gestelde mensen in Nederland, dat zich sowieso geen kunst kunnen veroorloven en bovendien maar weinig oor hebben naar vaak elitaire voorstellingen, er ook over denken. Enkel : deze redenering klopt niet, en zowel uittredend (VVD – liberaal) Staatssecretaris van Cultuur Zijlstra als zijn adviesorgaan ter zake, de Raad voor Cultuur, zijn zich hiervan bewust.

Ik meen niet voldoende over het culturele beleid van onze noorderburen te weten om mij hier uitgebreid over uit te laten. Doch stel ik een aantal analogieën vast tussen de aanpak van deze schuldencrisis door de respectievelijke Europese overheden, als het over cultuur gaat. Zo verscheen bijvoorbeeld in De Volkskrant van 10/05/11 een artikel getiteld “Kleinere theatergroepen slaan alarm” (1), een titel dat wat eerder bijna letterlijk door een Vlaamse krant was gebruikt met betrekking tot de pijnlijke besparingsronde waartoe Vlaams minister van Cultuur Schauvliege de sector had gedwongen. Ook de beeldende kunst, en zelfs een aantal bibliotheken, klaagden over subsidievermindering of zelfs – afschaffing.

Een aantal waarnemers zagen hierin de NVA touch, daar deze partij, zoals alle andere rechtse en / of liberale partijen ter wereld, er nooit een geheim van had gemaakt dat het ondersteunen van cultuur haars inziens geen taak van de overheid was. Uiteraard speelt ook hier een politieke strategie mee : de meeste (vaak links getinte) artiesten steunen immers regelmatig knelgroepen zoals asielzoekers in hun strijd, en bovendien hebben ze het lef om te ijveren voor het behoud van de Belgische Staat. Hoe dat in Nederland zit week ik niet. Wel weet ik dat als je tegen onverdraagzaamheid wil opkomen, cultuur het meest doeltreffende vreedzame wapen is…

Maar wat is er nu werkelijk aan de hand met dat gesnoei in cultuur in Nederland ? Ten eerste verliest elke instelling, volgens Matthijs Van Nieuwkerk (2), een vierde van haar subsidies en moet een derde ervan een nieuwe aanvraag indienen wegens onvolledige informatie ten opzichte van de doelstellingen en de projecten voor de periode 2013 – 2016. Theatergroep Kwatta (die jeugdtheater produceert), om maar een voorbeeldje te noemen, krijgt in het rapport van de Raad (3) een ongunstig advies, al blijkt deze groep in het verleden wel enige openbare steun te hebben genoten en al schrijft het adviesorgaan in zijn memorandum dat “Kwatta […] een herkenbare artistieke stijl [heeft] en […] doordachte voorstellingen van voldoende kwaliteit [levert].” Tevens “laat Kwatta […]in zijn theatervoorstellingen verschillende disciplines aan bod komen (muziek, objecten, beweging).

Volgens de Raad, die deze oefening wellicht allesbehalve aangenaam vond, luiden de algemene trends inzake bezuinigingen als volgt (4) : “De bezuinigingen slaan gaten in het cultuurbestel. Met name talentontwikkeling en een pluriform cultuuraanbod staan onder druk.[…] Door de bezuinigingen komen broedplaatsen van hoogwaardige, vernieuwende producties in een kwetsbare positie. Zo zal bij de postacademische instellingen voor beeldende kunst de rijkssubsidie na 2016 wegvallen. In deze sector verliest talent een belangrijk platform, omdat een aantal presentatie-instellingen uit de basisinfrastructuur verdwijnt. In de sector Podiumkunsten krijgen de productiehuizen geen rijkssubsidie meer. […] Een ander gevoelig verlies is het verdwijnen van de zogenoemde ‘e-cultuur instellingen’ uit de basisinfrastructuur. De digitale productie van kunst en cultuur verdient volgens de Raad een volwaardige plek in het bestel. Voor veel jongeren zijn digitale kunst en digitaal toegankelijke cultuuruitingen namelijk belangrijke toegangspoorten tot de culturele sector.

Waar zou “DJ e-Rik”, de piepjonge (blijkbaar über-getalenteerde…) schoolverlater en muzikale e-experimenteerder die gisteravond bij Van Nieuwkerk aan tafel zat, ongetwijfeld een Tiësto in wording, nu heen moeten mocht hij niet van de steun van een bekende platenlabel genieten ? Wie weet, misschien bij Numediart (5), in het Waals-Belgische Bergen, een vernieuwende instelling afhankelijk van de plaatselijke universiteit die net haar “muzikale informaticadagen” achter de rug heeft. Alleszins niet bij Digital Art Breda, als ik het rapport goed heb gelezen…

Wat er ook van zij, het zou zeker niet slecht zijn mochten onze machthebbers nu en dan van de mens een andere opvatting uitstippelen dan dat van een functioneel dier. In dit opzicht is en blijft kunst voedsel voor gedachten van morgen

______________

(1) Bron : http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/2421421/2011/05/10/Kleinere-theatergroepen-slaan-alarm.dhtml

(2) in DWDD (Vara!), uitzending van 21/05/12

(3) Bron : “Advies Culturele Basisinfrastructuur 2013 – 2016”, blz. 95 – 97  

URL : http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/subsidieperiode%202013-2016/Slagen%20in%20Cultuur.pdf

(4) Bron : http://www.cultuur.nl/10/118/actueel/raad-voor-cultuur-talentontwikkeling-onder-druk.aspx 

(5) Website : http://www.numediart.org/

Leers polemiek : twee ‘vogels’ in één klap ?

Immigratie is een verrijking.” Het uitdrukken van deze evidentie, in oktober 2011, hebben we aan de Nederlandse minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (1) te danken (2). Dat deze CDA eminentie het nodig geacht heeft om achteraf, onder druk van zijn gedoogpartner, deze uitspraak te nuanceren (3) is ronduit zielig.

De minister bedoelde eigenlijk, zo preciseerde hij alvast na zijn blijkbaar verhelderende gesprek met de Nederlandse versie van de antichrist, enkel en alleen die immigratie die effectief de Nederlandse samenleving (begrijp : economie) op termijn verrijkt, zeker niet de arbeidsmigranten !

Zulke stellingen maken het project dat achter de ouderwetse vernieuwde aanpak van deze kwestie schuilt des te duidelijker, namelijk het verderzetten van de eeuwenlange uitbuiting van het zuiden, wiens briljantste geesten nog steeds ongeremd worden gestolen maar tegelijk vriendelijk wordt verzocht om zijn eigen scum thuis te houden, met dank.

Omwille van een (gecalculeerd ?) lek aan de pers over de huidige Catshuis onderhandelingen, die ofwel zullen leiden tot de aankondiging van nieuwe verkiezingen, ofwel de gedoemde regering voor de komende maanden uit het slop zullen halen, is de bewuste minister de laatste dagen fel onder vuur komen te liggen. De onverdraagzame (eufemistische versie) / racistische (franke versie) PVV (4) zou Gerd Leers met name verweten hebben dat hij de afgelopen maanden inzake de voor deze partij gevoelige kwesties te laks zou zijn opgetreden en dat hij bijgevolg maar beter opstapt, wat inmiddels met klem door alle betrokkenen is ontkend. Te luidop misschien, zoals in deze woensdaguitzending van het praatprogramma “Pauw en Witteman” te zien was…

Wat er ook van zij, de speculatiecarrousel draait intussen op volle toeren daar iedereen zich afvraagt of dit inderdaad informatie is, en zo ja, wie er baat bij heeft.

Eén ding staat vast als een paal boven water : de CDA is de zwakke schakel in deze tegennatuurlijke coalitie. Een (vrij belangrijk ?) deel van de christelijke partij is – het is bekend – met argusogen, om niet te zeggen tegen zijn zin, in de boot van Rutte gestapt, enerzijds omdat de kabinetsonderhandelingen zo lang aansleepten dat de geloofwaardigheid van het land in het gedrang kwam te staan – een Belg kan hier zeker over meespreken – , anderzijds omdat je niet zo makkelijk neen zegt aan machtsdeelname.

Het blijft niettemin overduidelijk dat de CDA, Leers in het bijzonder, zich in nauwe schoentjes bevindt. Het is te lezen onder andere in de onzekere blikken… Wat denkt de achterban, wat denken de kiezers intussen van de gevaren koers ? En zouden ze bereid zijn om nog meer te slikken ? Zou de PVV inderdaad, zoals hier en daar wordt beweerd, zijn steun aan nieuwe bezuinigingen aan een nog hardere aanpak van asiel en migratie hebben gekoppeld ? Wil deze partij deze regering eigenlijk wel blijven steunen en zo de verantwoordelijkheid meedragen voor een tweede ronde besparingen terwijl Nederland, dankzij de hoogst onrechtvaardige maatregelen die prioritair de zwaksten en de culturele voorlopers hebben getroffen (5), al bijna op de knieën zit en ze zelf geen enkel ministerpostje bemachtigt, of is ze integendeel beter gediend met nieuwe verkiezingen ? Als een soort rechtstreekse peiling zou het opgefokte debat dat rond de vermeende Leers polemiek is ontstaan als bedoeling kunnen hebben om de partijleiders (en een aantal anderen) op een aantal van deze vragen een mogelijk antwoord te bieden.

Als je het mij vraagt zijn de rapen gaar : de PVV weet dat ze de sterke hand heeft en zal dus aan opbod blijven doen, hetgeen (nu of wat later) door de CDA niet meer te dulden zal zijn, waardoor Rutte 1 vaarwel zal moeten zeggen.

Wie dien je immers, waar moet je als christelijke partij aan de macht immers mee heen wanneer je steeds vaker geconfronteerd wordt met uitspraken als :

“Moet je eens kijken waar die Blanke Afrikaners aan bloot staan in Zuid-Afrika, geweld en dood… en hier worden [de zwarten] behandeld als goden. Schofterig vind ik het. Verban hem anders maar naar Angola. en een levenslang verbod op het betreden van Nederlands grond. GERMANIA MAGNA!

… maar vooral :

“Dit probleem ligt inderdaad mede bij onze eigen overheid en niet geheel bij de allochtonen. Maar door misbruik van dit te soepele beleid komen er jaarlijks mensen hier naar binnen die makkelijk in hun eigen land kunnen overleven maar liever Nederland verkiezen vanwege de uitkeringen en onze arbeidsmarkt. Dit soort gelukszoekers a.k.a. profiteurs moeten direct worden verwijderd omdat het simpelweg niet goed gaat met onze eigen economie. Eigen volk eerst en weg met die liefdadigheid.” (6)

________

(1) Voor wie met het Franse politieke schouwspel wat vertrouwd is luidt deze pompeuze titel vrij bekend. Ook bij de frogs is er immers een dergelijke Frankenstein ministerie opgericht na de verkeerde casting die Sarkozy in 2007 aan de macht hielp. En ook bij hen werd de functie initieel door een verrader van zijn idealen (weliswaar met een verschillende achtergrond) uitgeoefend.

(2) http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/318707/Gerd-Leers-Immigratie-is-verrijking-voor-samenleving.htm

(3) http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/11/rutte-stuurde-leers-naar-wilders/

(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

(5) http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/24/besparingen-nederland-het-tegendeel-van-een-gouden-eeuw

(6) Dit zijn twee van de kleurrijke commentaartjes die op YouTube te lezen zijn m.b.t. de zaak Mauro, een andere (mensonwaardige) carrousel…

“Vrij Nederland”, wiet en “de vreemdelingen” (vervolg van de saga en stand van zaken)

Eenieder met wat inzicht heeft het intussen wel beseft : niet de manier waarop het gedoogbeleid is geconcipieerd en toegepast, wel “de vreemdeling”, is het probleem…

Niet de verplichting die voor elke coffeeshop-uitbater geldt om beroep te doen op externe producenten (omdat wiet telen in Europa, dankzij Reagan en zijn belachelijke wereldwijde  “war on drugs“, onmogelijk is gemaakt zolang de betrokken verdragen niet worden herzien) zorgt voor overlast in de Lage Landen, wel de toestroom van Fransen, Duitsen, Belgen, enz.

Waaruit deze overlast precies bestaat is echter zeer de vraag : is het Groot-Hertogdom Luxemburg niet jarenlang de herberg bij uitstek geweest voor al wie zijn alcohol wat goedkoper wou aanschaffen ? Gedragen buitenlanders zich soms als vandalen ? Zijn zij het die verantwoordelijk zijn voor de recente schietpartijen rond verschillende coffeeshops, of de “wel ingeburgerde” Nederlandse maffia’s ?

Wat er ook van zij, de V.V.D. heeft dus besloten om voor de wietpas te gaan, waardoor er enkel nog aan “autochtonen” cannabis zou kunnen verkocht worden. Dit omstreden ontwerp, fel aangevochten door links evenals door de meeste gemeenteraden (1), zou immers, volgens zijn voorstanders, dé mirakeloplossing bieden tegen drugsgerelateerde criminaliteit. Begrijpt U, mijnheer, helemaal verbieden kunnen we het niet, want onze achterban zit er ook aan, vooral dan bij onze “informele collega’s” van de Lijst Geert Wilders, maar ervoor zorgen dat die vuile buitenlanders thuisblijven, dat kunnen we wel !

Hoezo, ons ontwerp biedt geen enkele oplossing tegen de illegale handel, die dankzij ons gewoon zal toenemen ? Hoezo, het maakt het bijgevolg onmogelijk om na te gaan wat minderjarigen precies mee naar huis zullen nemen ? Hoezo, de coffeeshop-uitbaters zijn er niet over te spreken ? Ons ‘n zorg ! We willen gewoon een nieuwe boodshap overbrengen : wees op uw hoede, Nederland is aan het veranderen, beste mensen…

__________________

(1) Zo keerde de Maastrichtse gemeenteraad zich onlangs met een brede meerderheid tegen het initiatief, waarvan zijn eigen burgemeester nochtans een vaandeldrager is…

Archives

August 2020
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers